Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/430/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

UCHWAŁA NR XLII/430/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w działkach gminnych nr 222/57  i 222/58, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 222/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczona numerem działki 222/30, stanowi własność osób fizycznych i nie posiada dostępu do drogi publicznej.
W związku z powyższym właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem  o ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych  nr 222/58 i 222/57, które bezpośrednio nie sąsiadują z działkami ww. właściciela nieruchomości, ale sąsiadują z działkami nr 218/4 i 218/3. Przy tym przedłożony został akt notarialny (Repertorium A 3199/2017 z dn. 15.11.2017r.) potwierdzający ustanowienie  na rzecz działki 222/30 - służebności gruntowej w działkach prywatnych 218/4 i 218/3.
Działki gminne nr 222/58 i 222/57 położone są na obszarze objętym zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r. Plan ten  nie zakłada możliwości zabudowy na tych działkach - ze względu na powierzchnię działek.
Aby zapewnić właścicielowi działki nr 222/30 dostęp do drogi publicznej, zasadnym jest ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu  w działkach gminnych nr 222/58 i 222/57, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 222/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Uzyskane środki finansowe z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej zwiększą dochody Gminy w 2018r.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska