Sesja nr XLII

UCHWAŁA Nr XLII/428/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina

UCHWAŁA Nr XLII/428/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 4b ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r., poz. 1875), oraz § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U z 2014 roku, poz. 310) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina, polegającą na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów ewidencyjnych, tj. obrębu Wełtyń II, obrębu Żórawie i obrębu Pniewo o łącznej powierzchni 222,5230 ha.

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina, jest końcowym etapem podjętej przez Gminę procedury określonej uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXV/317/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz uchwały Nr XL/390/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina.
Podstawą do zmiany i ustalenia granic miasta są przepisy art. 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku, w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Wymogi wynikające z przywołanych wyżej przepisów w zakresie proponowanej zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina - zostały spełnione.
Podjęcie uchwały jest niezbędne do złożenia stosownego wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Sporządziła:
Barbara Bara