Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/429/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

UCHWAŁA NR XLII/429/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz.1509, poz. 1529, poz.1595) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, oznaczonych nr działek 221/4 o pow. 0,0355 ha i 221/6 o pow. 0,0106 ha.

2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia, oznaczonych numerami działek: 286, 222/54 oraz 220/41, 220/34 i 222/56.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr 221/4 o pow. 0,0355 ha i 221/6 o pow. 0,0106 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, sklasyfikowanych jako dr.
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzony uchwałą nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. Zgodnie z jego ustaleniami działka nr: 221/4 położona jest w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami: Z.MJ.2 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i C.MJ.U.1 – zabudowa jednorodzinna z usługami wbudowanymi w parterze natomiast działka nr 221/6 – Z.MJ.2 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
Właściciele nieruchomości oznaczonych nr działek: 286, 222/54, 220/41, 220/34 i 222/56 wystąpili z wnioskiem o nabycie działek gminnych nr 221/4 i 221/6 w drodze bezprzetargowej.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Działki gminne będące przedmiotem niniejszej uchwały przylegają do działek wnioskodawców. Nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych a plan miejscowy zakłada ich likwidację. Do obsługi terenu wydzielone zostały inne ciągi komunikacyjne.
Biorąc pod uwagę zapisy planu, usytuowanie działek i brak możliwości ich samodzielnego zagospodarowania, zasadne jest zbycie gruntów w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2018.

Sporządziła:
J. Woldańska