Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/432/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r.

UCHWAŁA NR XLII/432/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie  z dnia 5 stycznia 1993 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie  z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych  w domach stanowiących własność komunalną - przez dodanie następującego zapisu  w Załączniku do ww. uchwały stanowiącym Wykaz nr 1 budynków  położonych w m. Gryfinie w których najemcy mogą nabyć lokale mieszkalne:

„ ulice: - „numery:
Szczecińska” - 52”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 r. Rada przeznaczyła do sprzedaży  na rzecz najemców lokale mieszkalne w budynkach wyszczególnionych w wykazie  nr 1 (stanowiącym załącznik do ww. uchwały) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. W wykazie tym zamieszczony został m.in. budynek  nr 52 przy ul. Szczecińskiej, składający się z 5 lokali mieszkalnych. 
Ze względu na zły stan techniczny tego budynku, i fakt, że tylko jeden z najemców lokali zainteresowany był zakupem mieszkania – przedmiotowy budynek uchwałą  Nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016r. został usunięty  z ww. wykazu budynków przeznaczonych ze sprzedaży.
Następnie uchwałą nr XXIV/209/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali. Przy tym sprzedaż tych lokali uwarunkowana została (w § 3 tej uchwały) jednoczesnym wykupem przez najemców wszystkich lokali znajdujących się w tym budynku, z wyłączeniem lokalu socjalnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł w dniu 9 listopada 2017r. wyrokiem (Sygn. Akt II SA/Sz 972/17), że - § 3 zaskarżonej uchwały wydany został  z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wyroku wskazane zostało m.in., że rada wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości, nie może uzależnić tej czynności od spełnienia jakiegokolwiek dodatkowego warunku (np. jednoczesnego wykupu wszystkich lokali przez najemców). Tym samym właściwym jest uchylenie uchwały Nr XXIV/209/16 z dnia  30 czerwca 2016 r.
W związku z powyższym zasadnym jest zmienić uchwałę Nr XXXIII/258/93  z dnia 5 stycznia 1993 r. przez dodanie w załączonym do niej Wykazie nr 1 budynków położonych w m. Gryfinie, w których najemcy mogą nabyć lokale - budynku przy ulicy Szczecińskiej 52.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska