Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 18 grudnia (poniedziałek) 2017 r. godz. 1300

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołów nr 38/17.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 1/XLII,

 6. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 2/XLII,

 7. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018 – DRUK NR 3/XLII,

 8. przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok – DRUK NR 4/XLII,

 9. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina – DRUK NR 5/XLII,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 6/XLII,

 11. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 7/XLII,

 12. uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. – DRUK NR 8/XLII,

 13. zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. – DRUK NR 9/XLII,

 14. zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. – DRUK NR 10/XLII,

 15. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu – DRUK NR 11/XLII,

 16. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie – DRUK NR 12/XLII.

 17. Przygotowanie planu pracy na 2018 r.

 18. Wolne wnioski i informacje.