Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.94.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na II sesji w dniu 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.94.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na II sesji w dniu 13 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 grudnia 2018 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
II/13/18 nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
II/14/18 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
gruntowej przejazdu i przechodu
Wydział Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
II/15/18 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwojui Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.
na lata 2018-2022
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
II/16/18 zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
II/17/18 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu
sakralnego w roku 2018
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
II/18/18 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie
do składu Komisji Mieszkaniowej
Wydział Gospodarki Komunalnej
II/19/18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino
oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe
Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
II/20/18 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących
na obszarze gminy Gryfino
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
II/21/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
II/22/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino
na lata 2018-2025
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
II/23/18 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny

 
 
§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 grudnia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na II sesji w dniu 13 grudnia 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk