Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX sesji w dniu 26 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2018 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX sesji w dniu 26 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lipca 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIX/487/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIX/488/18 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIX/489/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIX/490/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIX/491/18 nadania nazwy rondu w Gardnie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIX/492/18 zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLIX/493/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLIX/494/18 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie
XLIX/495/18 zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XLIX/496/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLIX/497/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLIX/498/18 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLIX/499/18 przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lipca 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLIX sesji w dniu 26 lipca 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.