Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 5 października 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska