Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2018 w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 8/7

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2018

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 8/7

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 8/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 216.988,58 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży oraz pomniejszona o wysokość zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz wysokość poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Gryfinie przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 marca 1991 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemców za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 02 października 2017 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 214.000,00 zł (dwieście czternaście tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,25 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 210.100,00 zł,

  • wartość udziału 69/1000 w prawie własności działki gruntu nr 261 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,0458 ha – 3.900,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 2.988,58 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 58/100), na którą składa się: 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (w wysokości 897,00 zł) oraz fundusz remontowy przyjęty na dzień 08.03.2018 r. (w wysokości 2.091,58 zł). Tym samym cena nieruchomości wskazana na miesiąc marzec 2018 r. wynosi - 216.988,58 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie pomniejszona o wysokość należnej do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, koszt poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej oraz zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca kwietnia 2018r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska