Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/446/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Uchwała Nr XLIV/446/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) –  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej  numerem działki 359/6 o powierzchni 0,0214 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ciągi komunikacyjne – teren dróg publicznych gminnych w klasie drogi dojazdowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


 

uzasadnienie

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/265/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r., opublikowaną w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 327 z dnia 26 października 2000 r., nieruchomość oznaczona nr działki 359/6, stanowiąca własność osoby fizycznej przeznaczona zostałana cele komunikacyjne o charakterze publicznym.

 Wydzielenia nieruchomości dokonano na wniosek Gminy Gryfino, zgodniez wykładnią art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.Uz 2018 r., poz. 121 ze zmianami), który stanowi, że podziału nieruchomości można dokonaćz urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych.

Jednocześnie  wydzielono zgodnie z zapisami ww. planu zagospodarowania, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Aktualnie trwają prace związane z realizacją inwestycji  polegające na wybudowaniusieci wodociągoweji kanalizacyjnej, których przebieg zaplanowano w terenie obejmującym między innymi działkę nr 359/6.

W celu realizacji tej inwestycji oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości gminnych zgodnie z dyspozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędne jest pozyskanie przedmiotowej nieruchomości.

W budżecie Gminy na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowena nabycie nieruchomości  w drodze wykupu.

 

Sporządziła:

Ż. Snoch