Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/453/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XLIV/453/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, polegającego na uchyleniu uchwały Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń, w części dotyczącej § 30 dla terenów elementarnych w zakresie załącznika 1j.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do powiadomienia Zarządu Powiatu w Gryfinie o stanowisku zajętym przez Radę, poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 


 

 

uzasadnienie

W dniu 2 lutego 2018r. Zarząd Powiatu w Gryfinie złożył pismo adresowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie ww. pismem, datowanym na dzień 30 stycznia 2018r. Zarząd Powiatu wniósł o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XX/175/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń, w części dotyczącej § 31 uchwały. Zarząd Powiatu domaga się dostosowania wspomnianego planu miejscowego do treści projektu planu miejscowego przedłożonego do uzgodnienia Zarządowi pismem z dnia 21 lutego 2011r., występuje bowiem zdaniem tego organu różnica pomiędzy projektem planu miejscowego przedłożonego do uzgodnienia, a ostatecznie uchwaloną treścią uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XX/175/12, polegająca na wydzieleniu terenu elementarnego Wi-61.KDZ.98, przeznaczonego na poszerzenie drogi powiatowej.

Z uwagi na dostrzeżoną niespójność pomiędzy meritum wniosku Zarządu Powiatu, a przywołanym § 31 ww. uchwały, który nie zawiera ustaleń dotyczących terenu Wi-61.KDZ.98, pismem z dnia 19 lutego 2018r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie wniosła o jednoznaczne odniesienie żądania Powiatu do konkretnego, kwestionowanego przepisu prawa miejscowego. W dniu 23 lutego 2018r. z up. Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami udzielił informacji, z której można wywieść, że wniosek dotyczy § 3o wspomnianej uchwały oraz załącznika 1j, w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem Wi-61.KDZ.98.

Pismo Zarządu Powiatu z 30 stycznia 2018r., choć sformułowane w sposób niejednoznaczny odnośnie jego charakteru prawnego, należy potraktować jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, spowodowanego wskazaną wyżej uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/175/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

Aczkolwiek nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935) wykluczyła z porządku prawnego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (interesu prawnego lub uprawnienia), które do dnia 31 maja 2017r. stanowiło wymóg skutecznego wniesienia skargi zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1369) oraz art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2017r., poz. 1875, dalej: u.s.g.), jednakże stosownie do przepisu przejściowego zawartego w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ewentualna skarga dotycząca kwestionowanej przez Powiat uchwały procedowana byłaby w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2017r., a według treści wówczas obowiązującego art. 101 ust. 1 u.s.g. wniesienie skargi powinno być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu art. 101 ust. 1 u.s.g.:  "Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zastały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego".

Rozważając możliwość uwzględnienia wezwania należy podkreślić, że Rada nie może zmienić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednorazową uchwałą, niejako z dnia na dzień. Ustosunkowując się merytorycznie do wniosku Zarządu Powiatu zawartego w piśmie z 30 stycznia 2018 r. należy więc stwierdzić, iż bezpośrednie uwzględnienie tego wezwaniajest niemożliwe w świetle obowiązującego prawa.

Wyjaśnić bowiem należy, iż uchylenie obowiązującego planu może nastąpić jedynie w określonych ustawowo przypadkach. Utrata mocy obowiązującego miejscowego planu następuje w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm., dalej: u.p.z.p) stanowiącym, że wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Ponadto w trybie art. 91 u.s.g. w związku z art. 28 u.p.z.p, wojewoda może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości lub części uchwały w sprawie planu miejscowego, w przypadku gdy stwierdzi istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów. Nadto plan miejscowy może zostać również uchylony na skutek orzeczenia sądu administracyjnego, po jego uprzednim zaskarżeniu zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (art. 93 ust. 1 i art. 101 ust. 1 u.s.g.). W szczególny sposób obowiązujące plany mogą utracić moc na podstawie regulacji ustawowej (jak to miało miejsce w roku 2003 wraz z podjęciem obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Natomiast ani przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani ustawy o samorządzie gminnym nie przewidują innych trybów wycofania z obrotu prawnego obowiązującego miejscowego planu.

Nawet gdyby przyjąć, że uchylenie planu jest szczególną formą jego zmiany i wobec powyższego mają zastosowanie przepisy art. 27 u.p.z.p, to trzeba zauważyć brak możliwości prawidłowego spełnienia wymogów art. 15 i 17 u.p.z.p. Trudno bowiem sprostać wypełnieniu całej procedury planistycznej wymaganej przed przyjęciem uchwały w sprawie planu miejscowego, gdy dotyczyć ma ona uchylenia planu lub jego części.

Z powyższych względów należy stwierdzić, że Rada Miejska zmierzając do zmiany regulacji planistycznych dla obszaru objętego już obowiązującym planem miejscowym ma do wyboru wyłącznie dwie możliwości: podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego, bądź podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego.

Jednakże zakładając nawet, iż wbrew dosłownej treści wezwania Powiatu, za to zgodnie z prawem, Rada Miejska postanowi przystąpić do zmiany przedmiotowego planu miejscowego, to nie byłoby możliwe dokonanie niezwłocznej zmiany planu. Artykuł 14 ust. 5 u.p.z.p. przewiduje czynności poprzedzające podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w postaci merytorycznej analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także czynności technicznych przygotowania materiałów geodezyjnych do opracowania planu i ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych. W literaturze i orzecznictwie (np. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. W-wa 2003, str. 120-121, por. również wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. II OSK 852/12 CBOSA) akcentuje się, że przepis art. 27 u.p.z.p jednoznacznie określa, iż w każdym przypadku zmiany planu musi być zachowana pełna procedura planistyczna jak dla uchwalenia planu, a jest ona dość czasochłonna i bez znaczenia pozostaje charakter planowanych zmian.

 

Reasumując, Rada Miejska w Gryfinie rozważy przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń, w zakresie przebiegu drogi powiatowej, w celu uwzględnienia przedmiotowego wniosku Zarządu Powiatu, niemniej bezpośrednie uwzględnienie wezwania Zarządu Powiatu w Gryfinie z 30 stycznia 2018 r., jest niemożliwe w świetle obowiązującego prawa, co wskazano powyżej.