Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/452/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Uchwała Nr XLIV/452/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk


 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/452/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 1 marca 2018 r.

Roczny Program współpracy Gminy Gryfino
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności i podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną. Roczny program współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyrażających wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań Gminy Gryfino w roku 2018.

Dzięki coraz większej aktywności, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca, która w konsekwencji pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez Gminę Gryfino działalności organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz Gminy. Intencją samorządu jest bowiem zapewnienie ww. podmiotom jak najlepszych warunków do działania oraz wspieranie ich funkcjonowania i wykorzystanie ich społecznego potencjału.

Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Gryfino,

4) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,

5) komisjach – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

6) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel główny i cele szczegółowe

§ 3. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

2) wspieranie rozwoju aktywności w społeczności gminy i jej zaangażowania w proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych,

3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

4) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć,

5) wzmocnienie potencjału organizacji,

6) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

7) aktywizowanie organizacji do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań służących mieszkańcom gminy,

8) promocja miasta i gminy Gryfino.

Zasady współpracy

§ 5.  Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – zgodnie, z którą Gmina współpracuje z organizacjami, umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2)   suwerenności stron – oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych należących do sfery zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) partnerstwa – w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy podejmują współpracę przy identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

4) efektywności – w myśl której Gmina przy zlecaniu organizacjom realizację zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji,

5) uczciwej konkurencji – zgodnie z którą Gmina w stosunku do organizacji jest bezstronna i przy zlecaniu zadań publicznych do realizacji stosuje jednakowe, jawne kryteria. Z drugiej strony organizacje w składanych ofertach przedstawiają pełną i rzetelną informację dotyczącą planowanych działań, kalkulacji kosztów, czy posiadanych zasobów,

6) jawności – zgodnie, z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

§ 6. 1.  Współpraca ukierunkowana jest na organizacje, których teren działania obejmuje Gminę Gryfino.

2. Gmina nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi, współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.3. Współpraca z organizacjami spoza terenu gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Zakres współpracy

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

1) realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy oraz w § 9 Programu,

2) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów Gminy,

3)tworzenie nowych działań w celu efektywności rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Formy współpracy

§ 8. 1. Współpraca Gminy z organizacjami przybiera formy finansowe i pozafinansowe.

2. Współpraca Gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

a) powierzania wykonywania zadania publicznego, w tym udzielanie dotacji na finansowanie jego realizacji

b) wspierania wykonywania zadania publicznego, w tym udzielanie dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

c) dofinansowania wkładu własnego organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany;

d) udzielania pożyczek organizacjom przy realizacji projektów z funduszów europejskich, krajowych i innych,

e) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,

f) regrantingu- wyłonienia operatora który środki otrzymane w formie dotacji od gminy przekazuje także w formie grantów innym podmiotom stosując uproszczoną formułę wniosku i procedury rozliczeniowej.

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

4. Pozafinansowe formy współpracy:

a) działania w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

b) wspomaganie szkoleniowe, informacyjne lub techniczne,

c) udostępnianie w miarę możliwości, lokali stanowiących własność Gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.

d) wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność Gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej,

e) wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

f) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,

g)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

h) pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet Gminy, poprzez:

- promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,

- wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,

- szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty Programu współpracy,

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,

- koordynację podejmowanych działań,

i) promowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie internetowej Gminy,

j) utworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Gminy.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 9. 1.  Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

1) W dziedzinie kultury i edukacji:

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

c) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

f) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

h) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

2) W dziedzinie kultury fizycznej w szczególności:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.

3) W dziedzinie turystyki i wypoczynku:

a) wypoczynek dzieci i młodzieży,

b) krajoznawstwo i turystyka.

4) W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) działalność charytatywna,

d) ochrona i promocja zdrowia,

e) porządek i bezpieczeństwo publiczne,

f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

h) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniana i ochrony praw dziecka.

5) W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości:

a) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

6) W dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

a) ratownictwo i ochrona ludności,

b) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

2. Jako priorytetowe traktowane są zadania realizujące cele wyszczególnione w Strategii Rozwoju Gminy, a także w strategiach branżowych Gminy Gryfino, w tym: Rozwoju Turystyki, Rozwoju Kultury, Rozwiązywania Problemów Społecznych i Promocji.

Okres realizacji Programu

§ 10. Niniejszy Program obowiązuje w roku 2018.

Sposób realizacji Programu

§ 11. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych,

2) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu,

3)konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej organizacji,

4) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

5)  promowanie działalności organizacji poprzez obejmowanie patronatem Burmistrza wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 12. Wysokość środków finansowych na realizację Programu jest określona w uchwale budżetowej na 2018 rok i będzie wynosić nie mniej niż 1000000,00 zł.

Ewaluacja Programu

§ 13.1. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące jego realizacji w ciągu roku, a w szczególności:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2) liczba ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert,

3)liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,

4) wysokość kwot udzielonych dotacji,

5) liczba organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy, w oparciu o dotacje,

6) liczba umów zerwanych lub unieważnionych, z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,

7)liczba wniosków złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,

8) liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,

9) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,

10) łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację

zadań publicznych na rzecz Gminy,

11) liczba zadań z branżowych strategii gminnych zrealizowanych przez organizacje,

12) liczba organizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć, oferowanych przez Gminę, przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora,

13) liczba inicjatyw objętych patronatem Burmistrza realizowanych przez organizacje,

14) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej organizacji,

15) liczba organizacji uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych,

16) liczba organizacji wspieranych pozafinansowo.

2.W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji z gminą w zakresie realizacji projektów  oraz oceny uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.

3. Burmistrz w terminie do 31 maja 2018 roku przedkłada Radzie Miejskiej w Gryfinie sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2017 i podaje je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14.  Sposób i przebieg konsultacji programu odbywa się na podstawie Uchwały Nr LV/604/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i właściwymi podmiotami aktów prawa miejscowego.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert

§ 15. 1.  Każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Burmistrz zarządzeniem powołuje komisję, której celem jest opiniowanie ofert  w otwartym konkursie ofert.

2. W skład komisji wchodzi 5 osób, w tym przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach jawnych.

5.Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego

nieobecności wyznaczony przez Burmistrza członek Komisji.

6.  Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 3 osób.

7.  W posiedzeniach komisji obsługę administracyjną zapewnia komórka organizacyjna Urzędu, odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.

8.  Z prac Komisji sporządza się protokół.


 

UZASADNIENIE

 

 

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), która to nakłada na gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Efektywna współpraca samorządu z podmiotami III sektora, jest jednym z elementów pozwalających na skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych,  takich jak: rozwój społeczno-ekonomiczny gminy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Dążyć należy do tego, aby działania podejmowane przez samorząd i ww. podmioty były komplementarne i oparte na zasadach partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, suwerenności stron oraz uczciwej konkurencji.

Program ten ma na celu lepsze wykonywanie zadań na rzecz gminy poprzez możliwe jak największe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności efektywności działań związanych z wykonywaniem zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

Sporządziła:

Barbara Lefik-Żarczyńska