Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała Nr XLIV/451/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XIX/175/16  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, poz. 60, poz. 1600) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w § 5 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

3. Nagrody w  klasyfikacji seniorów nie obejmują podziału na kategorie wiekowe..

§ 2.W Uchwale NR XIX/175/16  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienia się załącznik do Uchwały, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk


 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/451/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 1 marca 2018 r.

Lp

OSIĄGNIĘCIE

WYSOKOŚĆ NAGRODY

1.

Zawodnicy, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym                     w ramach igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich miejsca:

 

1 miejsce

5.000,00 

2 miejsce

4.000,00 

3 miejsce

3.000,00 

od 4 do 8 miejsca

1.500,00 

2.

Zawodnicy, którzy brali udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich:

1.000,00 

3.

Zawodnicy, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach  sportowych o randze mistrzostw świata  i uzyskali miejsca:

 

1 miejsce

4.000,00 

2 miejsce

3.000,00 

3 miejsce

2.000,00 

od 4 do 8 miejsca

1.000,00 

4.

Zawodnicy,  którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca:

 

1 miejsce

3.500,00 

2 miejsce

2.750,00 

3 miejsce

1.500,00 

 

od 4 do 8 miejsca

1.000,00 

5.

Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata, pucharu Europy lub igrzysk Europejskich                                 i w generalnej punktacji uzyskali miejsca:

 

1 miejsce

4.000,00 

2 miejsce

3.000,00 

3 miejsce

2.000,00 

od 4 do 8 miejsca

1.000,00 

6.

Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata, pucharu Europy lub igrzysk Europejskich uzyskując miejsca:

 

1 miejsce

3.500,00 

2 miejsce

2.750,00 

3 miejsce

1.500,00 

od 4 do 8 miejsca

1.000,00 

7.

Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca:

 

1 miejsce

2.000,00 

2 miejsce

1.500,00 

3 miejsce

1.000,00 

od 4 do 8 miejsca

750,00 

8.

Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, igrzysk Europejskich lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej:

 

500,00 


 

 

uzasadnienie

Ustawa o sporcie pozwala przyznawać wyróżnienia i nagrody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia.

 Zmiany zawarte w niniejszej uchwale uwzględniają przeanalizowane postulaty środowiska sportowego, dotyczące przyznania nagród.

 

Sporządził:
Daniel Cieślak