Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w kwietniu 2021 r.

22
16.04.2021 r.
godz. 13.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1.  Sprawy regulaminowe.
  - otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu nr 33/21 z dnia 11 marca 2021 r.
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie dzierżawy działki nr 83/56 w Steklnie.
 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 4. Wypracowanie propozycji rozstrzygnięcia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.
 5. Wypracowanie propozycji rozstrzygnięcia petycji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Konopnickiej 9-15 w Gryfinie w sprawie wprowadzenia nowej metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia nowej stawki tej opłaty.
 6. Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie kontroli/analizy w zakresie bezpieczeństwa uczniów w drodze do sali gimnastycznej w Radziszewie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino w kontekście szczepień przeciwko COVID 19.
 8. Wolne wnioski i informacje.
23.04.2021 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zasady i tryb najmu, dzierżawy, użyczenia majątku gminnego dla podmiotów gospodarczych. Stan aktualny i ewentualne proponowane kierunki zmian.
26.04.2021 r.
godz. 12.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gryfino w 2020 roku (definiowanie nowych zagrożeń i rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa).
27.04.2021 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania RB-NDS za okres do 31 marca 2021 r.
28.04.2021 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019,
 5. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.
 6. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 - 2020