Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VI Załącznik nr 6 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 Załącznik nr 4
7/VI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VI Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 3 Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w §1 oraz w statucie, o którym mowa w §2 projektu uchwały, z §25 ust.1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa „lub inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”.

Załącznik nr 2 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w §1 oraz w statucie, o którym mowa w §2 projektu uchwały, z §25 ust.1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa „lub inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”.

Załącznik nr 3 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o to, aby w §1 pkt 5 otrzymał brzmienie „Z kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 mogą być finansowane tylko zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego”.

Załącznik nr 4 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w §1 oraz w statucie, o którym mowa w §2 projektu uchwały, z §25 ust.1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa „lub inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”.

Załącznik nr 5 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o to, aby w §1 pkt 5 otrzymał brzmienie „Z kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 mogą być finansowane tylko zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego”.

Załącznik nr 6 – Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w statutach sołectw, o których mowa w §1 oraz w statucie, o którym mowa w §2 projektu uchwały, z §25 ust.1 w proponowanym brzmieniu wykreślić zapis od słowa „lub inna osoba upoważniona przez burmistrza. Zebraniu przewodniczyć może również radny wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie”.