Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XX Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 1 negatywnie pozytywnie
2/XX - - - -
3/XX negatywnie pozytywnie negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska
4/XX pozytywnie pozytywnie negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska
5/XX negatywnie pozytywnie negatywnie pozytywnie
6/XX negatywnie negatywnie negatywnie pozytywnie


Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa publicznego wnioskuje do autorów projektu uchwały o wykreślenie z uzasadnienia do uchwały zapisu „w związku z brakiem informacji Skarbnika, co do konsekwencji finansowych dla budżetu Gminy w trybie & 67 ust. 1 p. 2 Statutu Gminy Gryfino….” oraz o wykreślenie z uzasadnienia do uchwały zapisu „Opinia Skarbnika nie odnosi się do oszacowania kwoty odroczenia spłaty rat dla podatników, których płynność spadnie poniżej 1,0.”