Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie Nr 120.84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, sprzętu i artykułów ochrony indywidualnej oraz zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 2377 § 2 oraz § 4, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam uaktualniony załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 120.84.2018 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia „Tabela wysokości ekwiwalentu za używanie w procesie pracy własnej odzieży i obuwia oraz za utrzymywanie jej w czystości wg uśrednionych cen.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Wprowadzenie nowego załącznika do zarządzenia podyktowane jest aktualizacją uśrednionych cen za używanie w procesie pracy własnej odzieży i obuwia roboczego oraz kwot należnych za utrzymanie jej w czystości.

Sporządziła:
Anna Wójciak