Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2019 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania nowej osoby na członka komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2019
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania nowej osoby na członka komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 4 ust 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agnieszka Wernikowska”.

§ 2. Nowa osoba wybrana w dniu 26 lutego 2019 r. w tajnych uzupełniających wyborach bezpośrednich zostaje powołana na członka komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres 2 lat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z tym, że jeden z członków komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przestał być pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie należało uzupełnić skład członków komisji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska