Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na wydatki dotyczące postępowań sądowych – 15 000,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na przeprowadzenie szkolenia w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”– 36 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na szkolenia – 8 000,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na opłaty energii elektrycznej na potrzeby zasilania Strefy Przemysłowej w Gardnie – 4 500,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących organizacji Dożynek Archidiecezjalno - Gminnych – 18 000,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 700,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – 1 000 ,00 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Pniewo – 2 300 ,00 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żabnica – 1 508,79 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością uruchomienia środków w ramach budżetu obywatelskiego na wykonanie Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie – 428 372,10 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 282/2019 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 45 128,00 zł.

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 324/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 90 000,00 zł (działanie 13.1.2.1.W).

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – 19 931,48 zł (działanie 13.1.2.1.W, rez. cel. poz. 25).

 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 100 000,00 zł (działanie 13.4.1.5.W).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz