Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 maja 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków związanych z funkcjonowaniem sołectw – 3 000,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 189,00 zł.

 3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu ratowniczego oraz przeprowadzenie szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych (wkład własny 20%) – 9 156,04 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenie dodatkowych środków na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym udzielania pierwszej pomocy – 15 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby zasilania Strefy Przemysłowej w Gardnie – 24 460,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych w m. Steklinko, Bartkowo i Żórawie w ramach budżetu obywatelskiego – 61 377,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krajnik – 3 000,00 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Stare Brynki – 1 950,00 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino – 2 500,00 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobiemyśl – 70,00 zł.

 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Chlebowo – 1 412,74 zł.

 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Nowe Czarnowo – 2 500,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 212/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety komisji wyborczych) – 74 800,00 zł.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim przyznającą dotację na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł.

 3. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w sprawie realizacji projektu „Zdrowo -aktywnie- kreatywnie” w ramach Funduszu Małych Projektów – 14 585,00 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz