Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 26/13 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 26/13 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej 26/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 169.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 13, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dn. 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z października 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 169.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,40 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 162.300,00 zł,

  • wartość udziału 12/1000 w prawie własności działki gruntu nr 156 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,3743 ha – 6.700,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska