Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245), § 2, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W 2019 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) stanowią kwotę 181.244,00 zł .

  1. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały wyodrębnione w planie wydatków budżetowych Gminy Gryfino na rok 2019.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli i mogą być przeznaczone na dofinansowanie form kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136).

  1. Dofinansowaniem objęte są w szczególności następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkół oraz przedszkoli: udział nauczycieli w szkoleniach, seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się także działania mające na celu wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego mogą być pokryte w części lub całości również opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dofinansowania dla nauczycieli z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie w 2019 roku – 2.000,00 zł za semestr dla nauczyciela. Dofinansowanie tej formy nie może być wyższe niż 80% środków określonych dla poszczególnej szkoły i przedszkola w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Wykaz specjalności stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136). Organ prowadzący ustala także w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, określa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania środków przeznaczonych na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Sporządziła:
Magdalena Januszewska