Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 21/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie  przy ul. 1 Maja 21/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie  przy ul. 1 Maja 21/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy,  w wysokości 168.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 3, w budynku przy ul. 1 Maja 21 w Gryfinie, przeznaczony został  do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie  z dn. 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r.  - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu,  w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 24 kwietnia 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 168.000,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 40,70 m2 wraz z udziałem  w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 166.300,00 zł,
* wartość udziału 13/1000 w prawie własności działki gruntu nr 276 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1040 ha – 1.700,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego, koszty przygotowania lokalu  do sprzedaży oraz zmniejszona o kwotę zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej  i wartość nakładów poniesionych przez najemcę na wymianę stolarki okiennej.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska