Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na aktualizację projektu przebudowy drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklinko – 52 890,00 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie w związku z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie – 71 340,00 zł.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowego ujęcia środków na koszty reprezentacyjne dotyczące uroczystości jubileuszowych – 32 000,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wydatki dotyczące promocji Gminy Gryfino – 4 500,00 zł.

 6. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie na wkład własny do projektu - 7 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 7. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących organizacji ćwiczeń dla ochotniczych straży pożarnych - 422,59 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wydatki dotyczące projektu „Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” – 8 114,09 zł.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzupełnienia środków na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie nowopowstałych działek budowlanych przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie (inspektor nadzoru budowlanego) – 2 582,00 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Krzypnica – 1 360,00 zł.

 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Chwarstnica – 791,00 zł.

 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania z zakresu kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych oraz promocji gminy – 3 254,00 zł.

 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – 2 000,00 zł.

 14. Wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 2 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej 500,00 zł).

 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłaty za media na obiektach rekreacyjno-sportowych – 3 000,00 zł.

 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych – 16 000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją nr 345/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – 8 176,00 zł (działanie 3.1.5.3.W, rezerwa poz. 26).

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
 Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz