Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego  na przebudowę drogi w m. Wysoka Gryfińska zlokalizowanej na działce nr 14/89 obręb Wysoka Gryfińska – 33 404,67 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków dotyczących zamiany działki gminnej na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej – 42 300,00 zł.
 3. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wkład własny do projektu „Mały Strażak” oraz na przeprowadzenie kursów kwalifikowanych pierwszej pomocy dla strażaków – 1 500,00 zł.
 4. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy straży miejskiej – 1 627,00 zł.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" INT – 128” – 435 248,87 zł.
 6. Wnioskami Naczelnika Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 500,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych solarnych wraz z inspektorem nadzoru Inwestorskiego w m. Steklno w ramach budżetu obywatelskiego – 70 431,60 zł (środki z rezerwy celowej, majątkowej).
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wełtyń – 7 000 ,00 zł.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin – 1 900 ,00 zł.
 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo – 400 ,00 zł.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie uzupełnienia środków na utworzenie placu zabaw przy ul. Opolskiej w Gryfinie– 300,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 304/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 577,25 zł (działanie 3.1.2.2.W).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi w m. Wysoka Gryfińska zlokalizowanej na działce nr 14/89 obręb Wysoka Gryfińska – 159 325,24 zł.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Maria Waszczyk

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz