Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Zarządzający dla realizacji projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” OP III Edukacja, w składzie:

 1. Koordynator/Specjalista ds. Projektu – Magdalena Januszewska – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji;

 2. Specjalista do spraw finansowo-księgowych Projektu – Milena Świeboda – Wydział Finansowo-Księgowy;

 3. Specjalista do spraw zamówień publicznych – zakup pomocy dydaktycznych – Agnieszka Wernikowska Wydział Zamówień Publicznych – powołany na okres realizacji konkretnych zadań;

 4. Specjalista do spraw zamówień publicznych - zakup sprzętu komputerowego – Daniel Adamczyk – Referat informatyki - powołany na okres realizacji konkretnych zadań;

 5. Specjalista do spraw wynagrodzeń personelu (nauczycieli) Projektu – Olga Woś – Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie;

 6. Dyrektor szkoły – Jolanta Kroczak – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;

 7. Dyrektor szkoły – Elżbieta Wnuk - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt.ż.w Mamerta Stankiewicza, ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino;

 8. Dyrektor szkoły – Danuta Bus - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino;

 9. Dyrektor szkoły – Izabela Nikitińska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino;

 10. Dyrektor szkoły – Agnieszka Sudakow - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie ul. Niepodległości 1, Gardno, 74-100 Gryfino;

 11. Dyrektor szkoły – Sławomir Fuks - Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino;

 12. Dyrektor Szkoły – Beata Wójcik - Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie ul. Szczecińska 54, Radziszewo, 74-100 Gryfino;

 13. Dyrektor Przedszkola – Małgorzata Jabłońska – Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino;

 14. Dyrektor Przedszkola – Jolanta Krzak – Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka, ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino;

 15. Dyrektor Przedszkola – Ewa Januszewska – Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino;

 16. Dyrektor Przedszkola – Beata Brzóska – Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino;

 17. Dyrektor Przedszkola – Bogusława Maślana – Przedszkole Nr 5 im. Calineczki, ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino.

§ 2. Zadaniem Zespołu Zarządzającego jest realizacja Projektu, o którym mowa w § 1 i podejmowanie wszelkich działań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, umowie o dofinansowanie Projektu nr INT-128 oraz czynności, które wynikną w trakcie jego realizacji zmierzające do prawidłowego wykonania i rozliczania.

§ 3. Ustala się następujący zakres obowiązków członków Zespołu Zarządzającego, o którym mowa w § 1:

 1. Koordynator/Specjalista ds. Projektu:

  1. organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór merytoryczno-organizacyjny nad pracami Zespołu Zarządzającego Projektem, zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego;

  2. rzetelne, zgodne z prawem oraz terminowe wykonanie czynności, by osiągnąć wyznaczone cele, rezultaty i produkty;

  3. współpraca z Partnerem Wiodącym, pozostałymi partnerami Projektu, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Wspólnym Sekretariatem (WS), Krajowym Instytutem Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LFI) oraz dyrektorami szkół i przedszkoli;

  4. sporządzanie raportów partnera w systemie eMS;

  5. przygotowywanie artykułów prasowych, informacyjno-promocyjnych;

  6. nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu;

  7. przygotowywanie umów cywilno-prawnych;

  8. podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji Projektu.

 2. Specjalista do spraw finansowo-księgowych Projektu:

  1. koordynacja Projektu pod względem finansowym;

  2. przygotowywanie planu finansowego Projektu;

  3. weryfikacja rachunków i faktur;

  4. prowadzenie bieżącego monitoring wydatków zgodnie z budżetem i obowiązującymi przepisami;

  5. opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy Interreg V A;

  6. przygotowywanie części finansowej raportów okresowych oraz raportu końcowego;

  7. przygotowanie dokumentów finansowo księgowych do kontroli;

  8. kompletowanie i archiwizacja dokumentacji finansowej Projektu.

 3. Specjalista do spraw zamówień publicznych (zakup pomocy dydaktycznych):

  1. przygotowanie we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz z koordynatorem ds. Projektu dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wytycznymi Programu Współpracy Interreg VA oraz zasadami wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

  2. nadzorowanie nad prawidłową realizacją procedur przetargowych;

  3. przygotowanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność związanych z zamówieniami publicznymi.

 4. Specjalista do spraw zamówień publicznych (zakup sprzętu komputerowego):

  1. przygotowywanie we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli szczegółowej specyfikacji sprzętu komputerowego, który będzie zakupiony w ramach Projektu;

  2. współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania procedury przetargowej;

  3. nadzór nad dostawą sprzętu i urządzeń komputerowych.

 5. Dyrektorzy szkół/Dyrektorzy przeszkoli:

  1. przeprowadzanie procesu rekrutacji uczestników Projektu (uczniów i nauczycieli);

  2. prowadzenie działań w zakresie monitoringu i ewaluacji Projektu;

  3. prowadzenie bazy danych osób biorących udział w Projekcie;

  4. prowadzenie comiesięcznej weryfikacji realizacji zajęć;

  5. prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych na szczeblu szkoły/przedszkola w ramach Projektu;

  6. przygotowanie sprawozdań z realizacji Projektu;

  7. przygotowanie we współpracy ze Specjalistami do spraw zamówień publicznych szczegółowych opisów pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego, które zostaną zakupione w ramach projektu oraz nadzór ich dostawy;

  8. przestrzeganie procedur związanych z realizacją Projektu i wykonywania innych zadań wynikających z potrzeby jego prawidłowej realizacji;

  9. udział w czynności kontrolnych zleconych przez uprawnione organy w okresie trwania Projektu oraz po jego zakończeniu do końca okresu przechowywania dokumentacji.

 6. Specjalista do spraw wynagrodzeń personelu (nauczycieli) Projektu:

  1. koordynacja Projektu pod względem wynagrodzeń personelu;

  2. nadzór nad sporządzaniem dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń personelu;

  3. bieżąca współpraca z osobami wchodzącymi w skład Zespołu Zarządzającego.

§ 4. Zespół Zarządzający w składzie określonym w § 1 powołuje się na czas realizacji oraz do końcowego rozliczenia Projektu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi/Specjaliście ds. Projektu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Gminie Gryfino zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT-128. W celu realizacji Projektu należy powołać Zespół Zarządzający, którego członkowie odpowiadać będą za jego prawidłowy przebieg.

Celem projektu jest rozszerzenie polsko - niemieckiej oferty kształcenia, nabycie językowych i i społeczno-kulturalnych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w kontaktach transgranicznych i współpracy jednostek oświatowych. Dzięki projektowi zostanie umożliwiona ciągłość nauki języka sąsiada od przedszkola przy wykorzystaniu powstałego w ramach projektu dopasowanego do wieku zbioru materiałów o charakterze regionalnym do nauki języka.

Projekt jest realizowany w okresie od marca 2019 r. do lutego 2022 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska