Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

3. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.13.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura