Wybory ławników 2019

INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2020 – 2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję lat 2020-2023
do Sądu Rejonowego w Gryfinie
oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił do Rady Miejskiej w Gryfinie o dokonanie naboru ławników na kadencję lat 2020-2023, podając liczbę ławników ustaloną przez Kolegium Sądu Okresowego w Szczecinie:

 • do Sądu Rejonowego w Gryfinie – dla spraw rodzinnych – 10 ławników,

 • do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – dla spraw z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Gryfinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie.
Wyboru ławników Rada Miejska w Gryfinie dokona najpóźniej w październiku 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA  (karta w formacie rtf, karta w formacie pdf)

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna także w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Biurze Obsługi Rady pok. 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godzinach pracy Urzędu.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz tryb ich wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
  Zapytanie o informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 42 w poniedziałek w godz. 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00; tel. 91 4838381.
  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
   

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia
   (druk oświadczenia)
   

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
   (druk oświadczenia)
   

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
   

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.
   

 6. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

  Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy Gryfino. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście jako pierwsze.

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA do Sądu Rejonowego w Gryfinie (lista w formacie rtf , lista w formacie pdf)

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (lista w formacie rtf , lista w formacie pdf)

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa.

Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika i powinien on być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia - w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie albo inną organizację społeczną lub zawodową.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia kandydatowi na ławnika w  wyborach przeprowadzanych przez Radę Miejską w Gryfinie

Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady pod numerem tel. 91 416-20-11 lub 91 416-22-10 wew. 327, 227.