Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju


ZARZĄDZENIE NR 120.55.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w składzie:

  • Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji,

  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,

  • Eugeniusz Kuduk - Członek Komisji,

  • Marcin Stawicki - Członek Komisji

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła: Wiesława Siwek