Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.80.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.80.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020. z dnia 18 września 2020 r. i Nr 120.69.2020 z dnia 2.12.2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.45.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zarządzenia Nr 120.36.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 120.49.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr 120.70.2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 120.81.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r., Nr 120.21.2020 z dnia 20 marca 2020 r., Nr 120.31.2020 z dnia 29 maja 2020 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z licznymi zmianami w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest wydanie powyższego regulaminu w nowym brzmieniu.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak, Małgorzata Ważyńska-Piaskowska