Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.64.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino”

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 120.64.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej;
  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej;
  3. Anna Bednarska - Sekretarz komisji przetargowej;
  4. Mariusz Gała - Członek komisji przetargowej;
  5. Joanna Owczarek - Członek komisji przetargowej;
  6. Marcin Stawicki - Członek komisji przetargowej.

§2. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia wyznaczam trzech członków komisji przetargowej, którzy będą nadzorowali realizację przedmiotowego zadania, tj.:

  1. Mariusz Andrusewicz;
  2. Joanna Owczarek;
  3. Marcin Stawicki.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120.64.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm. do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na roboty budowlane, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażaną w złotych równowartość kwoty 1 000 000,00 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób. Zespołu nie powołuje się, jeżeli Zamawiający w inny sposób zapewni udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.
W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.

Sporządziła:
Anna Bednarska
Wydział Zamówień Publicznych