Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.10.2020 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.10.2020
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 3 lutego 2020 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r., Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzonym zarządzeniem Nr 120.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.22.2019 z dnia 22 marca 2019 r., punkt V § 6 podpunkt 2 litera e otrzymuje brzmienie:

„e) wypoczynku zorganizowanego uprawnionych dzieci pracowników, emerytów i rencistów (np. zimowiska, obozy, zielone szkoły, kolonie). Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Z uwagi na istnienie wiele wątpliwości co do dofinansowania do wypoczynku dzieci dokonano doprecyzowania.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska