Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowania przez Gminę Gryfino nabytych spadków oraz postępowania z przekazywanymi przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2020 r.


w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowania  przez Gminę Gryfino nabytych spadków oraz postępowania z przekazywanymi przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 935, art. 1023 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, 1495) oraz w związku z art. 111 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, 1358, 1495, 1649, 2070, 2020) i art. 13 c ustawy z dnia 5 listopada 2009r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1495, 1649, 2070, 2020) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady postępowania w sprawach związanych z nabyciem masy spadkowej przez Gminę Gryfino, w tym dokonywania czynności mających na celu objęcie majątku spadkowego.

 1. Koordynacja spraw związanych z nabyciem masy spadkowej przez Gminę Gryfino, prowadzona jest przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i obejmuje ona w szczególności zadania z zakresu:
  1. podejmowania działań związanych z przejęciem spadku i zlecaniem jego zabezpieczenia,
  2. prowadzenia rejestru spraw związanych z nabyciem majątku spadkowego,
  3. prowadzenia korespondencji z sądami oraz właściwymi komornikami sądowymi,
  4. prowadzenia korespondencji z wierzycielami spadkodawcy i innymi podmiotami,
  5. przygotowywania informacji na temat znanych składników masy spadkowej (czynnej i biernej),
  6. przejęcia aktywów pieniężnych oraz realizacji spłaty długów spadkowych,
  7. występowania do sądów z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego, niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia o nabyciu spadku.

§ 2. 1. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które Gmina Gryfino nabyła w drodze dziedziczenia mogą być przedmiotem:

 1. sprzedaży w trybie aukcji, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 2. sprzedaży w trybie przetargu publicznego, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 3. sprzedaży w trybie publicznego zaproszenia do rokowań w przypadku ruchomości, które mają cechy sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez podmioty do tego upoważnione,
 4. sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania na rzecz instytucji kultury w przypadku ruchomości posiadających wartość naukową, artystyczną lub historyczną.

2. Składniki majątku ruchomego, które nie zostały sprzedane lub nieodpłatnie przekazane w sposób określony w ust.1 podlegają likwidacji.

3. Oszacowania wartości składników majątku ruchomego dokonuje podmiot sporządzający spis inwentarza, a w uzasadnionych przypadkach rzeczoznawca majątkowy powołany
na wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. 1. Czynności związane z objęciem i zagospodarowaniem nabytych przez Gminę Gryfino  w drodze spadku nieruchomości, prowadzone są w przypadku praw do lokali oraz praw do nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz praw do nieruchomości gruntowych niezabudowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 1. W przypadku wskazania jako sposób zagospodarowania nieruchomości sprzedaży  w trybie przetargu, czynności związane z przygotowaniem do zbycia podejmuje Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  1. zabezpieczenie przez właściwego zarządcę nieruchomości stanowiących przedmiot spadku,
  2. ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania nieruchomości,
  3. przygotowywanie i przekazywanie właściwemu zarządcy niezbędnej dokumentacji nieruchomości w celu tymczasowego zarządzania nieruchomością.

§ 4. Środki w budżecie Gminy Gryfino na pokrycie kosztów dotyczących realizacji postępowań związanych z nabyciem masy spadkowej przez Gminę Gryfino zabezpiecza w zakresie:

 1. opłat sądowych i komorniczych, zasądzonych spłat długów spadkowych, kosztów związanych ze sprzedażą ruchomości - Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 2. opłat czynszowych, opłat za media itp., kosztów związanych z wynagrodzeniem za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami, do momentu ich zagospodarowania - Wydział Gospodarki Komunalnej,
 3. środków na pokrycie kosztów wynikających w szczególności z zagospodarowania mienia ruchomego, jego zabezpieczenia, transportu oraz magazynowania - odpowiednio Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacyjny.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia czynności związanych z zagospodarowaniem składników majątku nabytych przez Gminę Gryfino w wyniku spadkobrania, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołuje Komisję.

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. zabezpieczanie składników majątku ruchomego, wymienionych w spisie/wykazie inwentarza, poprzez ich opakowanie, zaplombowanie, sfotografowanie i szczegółowe opisanie,
  2. przekazywanie majątku ruchomego dysponentom majątku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie celem wprowadzenia do ewidencji majątkowej Urzędu, protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z kompletną dokumentacją,
  3. zakwalifikowanie składników majątku ruchomego, nabytych przez Gminę Gryfino do:
   1. sprzedaży,
   2. wykorzystania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na realizację zadań własnych,
   3. nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino i jednostek nie podlegających Gminie Gryfino z wyłączeniem instytucji kultury,
   4. sprzedaży lub przekazania na rzecz instytucji kultury składników majątku ruchomego posiadających wartość naukową, artystyczną lub historyczną,
   5. likwidacji.

§ 6. Z czynności, o których mowa w § 5 ust. 2 zarządzenia Komisja sporządza protokół.

§ 7. Naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zobowiązuje się do:

 1. podejmowania działań i współpracy z Wydziałem Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przejmowania składników majątku ruchomego,
 2. prowadzenia ewidencji majątku ruchomego nabytego w wyniku spadkobrania przez Gminę Gryfino.

§ 8. Informacje przekazywane przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Gryfino była ostatnim miejscem zamieszkania związane z dziedziczeniem przez Gminę środków na rachunkach bankowych zmarłych klientów banków w związku z art. 111 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz art. 13c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przechowuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 9. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 8, z zastrzeżeniem § 10, podejmowane są następujące czynności:

 1. sprawdza się, czy Gmina Gryfino była ostatnim miejscem zamieszkania osoby, o której mowa w § 8,
 2. sprawdza się, czy zarejestrowano poświadczenie dziedziczenia po osobie, o której mowa w § 8,
 3. występuje się do Sądu Rejonowego w Gryfinie (wydział cywilny) właściwego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 8, z zapytaniem, czy toczyło się lub toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia,
 4. występuje się do Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku bankowego, a tym samym uprawnionych do dziedziczenia po osobie, o której mowa w § 8,
 5. występuje się do osób, o których mowa w pkt 4, z zapytaniem czy podjęły bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po osobie, o której mowa w § 8.

§ 10. Czynności, o których mowa w § 9, mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Gryfino podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym osoby, o której mowa w § 8 są wyższe niż 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) tj. wyższe niż szacowana suma wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowania spadkowego, a które nie zostaną odzyskane. Kalkulację kosztów, ponoszonych w celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i ustalenia masy spadku, uzasadniających niepodejmowanie czynności zwiera załącznik do zarządzenia.

§ 11. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza i Miasta i Gminy Gryfino (BM) oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Wydanie niniejszego zarządzenia jest niezbędne w celu uporządkowania zasad przejmowania i zagospodarowania przez Gminę Gryfino nabywanych spadków. Dotychczasowy tryb postępowania wymagał usystematyzowania oraz wyszczególnienia kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sporządziła:
Ewa Sznajder