Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 stycznia 2020 r.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 stycznia 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 stycznia 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XVII/142/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok  Skarbnik Miasta  i Gminy Gryfino
XVII/143/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030

 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu  16 stycznia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XVII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 stycznia 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk