Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie jest przeznaczone dla Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – 74 246,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:.

  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. wydatki z tytułu dotacji przedmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, realizujących wychowanie przedszkolne dzieci na terenie Gminy Gryfino– 42 000, 00 zł,

   2. zadania sfinansowane w ramach funduszy sołeckich:

    1. doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Wełtyń – 4 000,00 zł,

    2. doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stare Brynki – 1 500,00 zł,

    3. realizacja zadania z zakresu kultury w Sołectwie Wełtyń – 2 480,00 zł

   3. prawidłową klasyfikację środków na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania– 12,73 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. naprawę zdewastowanego mienia w Parku Miejskim i Górki Miłości w Gryfinie oraz utrzymanie trwałości projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”
    – 3 000,00 zł,

   2. na aktualizację kosztorysu związanego z rozbudową cmentarza w Gryfinie, zadanie zrealizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 10 000,00 zł,

   3. zadania z zakresu kultury i sportu – 10 786,00 zł, w tym:

    1. realizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe
     – 3 000,00 zł,

    2. realizowane z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące
     – 4 000,00 zł,

   4. prawidłowe ujęcie wydatku związanego z zakupem oprawy oświetleniowej w miejscowości Sobiemyśl, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 348,75 zł,

  3. Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej zadania z zakresu administracji publicznej – 300,00 zł,

  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwiększenia środków na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i strażaków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID – 19. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, kwota – 30 000,00 zł,

  5. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków na:

   1. utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – 66 000,00 zł,

   2. zapewnienie energii elektrycznej na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – 2 000,00 zł,

   3. wykonanie domków dla wolnożyjących kotów – 2 700,00 zł,

  6. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w sprawie zabezpieczenia środków na dostosowanie sali muzycznej dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia – 14 200,00 zł.

  Sprawdziła
  Milena Świeboda

  Zatwierdziła
  Beata Blejsz

  Sporządziła
  Agnieszka Jewsiej