Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej w roku budżetowym 2020 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna

gg

ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej w roku budżetowym 2020 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady przekazywania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie.

  1. Środki na dotacje przedmiotowe ustalone są w Uchwale Nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na rok 2020.
  2. Podstawą udzielenia dotacji jest Uchwała XXIV/204/20 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna.

§ 2. 1. Dotacja przedmiotowa przekazana zostanie w miesięcznych transzach w terminie do  30 dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Rozliczenia dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym w którym udzielono dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy Gryfino wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości i terminie określonym w decyzji.
  3. W przypadku gdy kwota przekazanej dotacji przedmiotowej udzielonej jest wyższa niż wynikająca z rozliczenia, samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek zwrócić kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku w którym udzielono dotację przedmiotową.

§ 3. Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenia dotacji przedmiotowej odpowiedzialny jest Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie .

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2020.

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z podjętymi uchwałami Nr XXIV/204/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna oraz Nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 zasadne jest wprowadzenie niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie to określa szczegółowo zasady przekazania i rozliczania przedmiotowej dotacji w roku budżetowym 2020 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna.

Sporządziła
Barbara Lefik-Żarczyńska