Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 25 czerwca 2020 r.
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:
  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 3 871,78 zł.
  2. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków – 3 154,50 zł.
  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszów sołeckich – 99,60 zł.
  4. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie zmiany dysponenta środków budżetowych – 10 000,00 zł.
 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z:
  1. decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr 269/ 2020 oraz 327/2020, w sprawie zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  – 8 792,00 zł.

 

Sporządziła:
Gabriela Tołpa

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz