Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 37/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 37/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, z 2020 r. poz. 1571), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 37/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 194.300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3, w budynku przy ul. Niepodległości 37 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dn. 2.03.1991 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 28.06.2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 21.10.2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 194.300,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,38 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 192.200,00 zł,

  • wartość udziału 36/1000 w prawie własności działki gruntu nr 237 z obrębu 3 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,0387 ha – 2.100,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska