Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) w związku z Uchwałą Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym z zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.