Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września
2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. oraz Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

§ 1. Powołuję Zespół ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

  1. Andrzej Urbański – Przewodniczący Zespołu,

  2. Rafał Guga – Członek Zespołu,

  3. Marcin Para – członek Zespołu,

  4. Grzegorz Jastrowicz – członek Zespołu,

  5. Edyta Sztylke – członek Zespołu.

§ 2. 1. Zespół jest społecznym ciałem opiniodawczo – doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

  1. Do zadań Zespołu należy wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.65.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 maja 2017 r.

§ 3. Zespół wykonuje czynności do czasu upływu kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie w latach 2018-2023.

§ 4. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu sprawuje Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej w Gryfinie przyjętym Uchwałą Nr XV/120/19 z dnia 28 listopada 2019 r. powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy do wypracowania systemowych rozwiązań w sprawie nadawania nazw ulicom, rondom i placom publicznym w mieście i gminie Gryfino.

W skład zespołu powołani zostają radni Rady Miejskiej w Gryfinie oraz pracownicy Urzędu.

Sporządziła:
Edyta Sztylke