Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 1/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XLI/512/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 3/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – DRUK NR 4/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez  Gminę Gryfino – DRUK NR 5/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XX

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 8. Wolne wnioski i informacje.