Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/XXVII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2019/2020
  • DRUK NR 2/XXVII - Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych.
  • DRUK NR 3/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  • DRUK NR 4/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników.
  • DRUK NR 5/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • DRUK NR 6/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
    Dodatkowo mapy w dużej rozdzielczości
  • DRUK NR 7/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie.
  • DRUK NR 8/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.