Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.16.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie”


ZARZĄDZENIE NR 120.16.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie”

Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492, 2275), § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. oraz § 11 ust. 1 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej;

  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej;

  3. Anna Bednarska - Sekretarz komisji przetargowej;

  4. Joanna Owczarek - Członek komisji przetargowej;

  5. Marcin Stawicki - Członek komisji przetargowej.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.

W świetle postanowień § 11 ust. 1 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz. Komisja powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto.

W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 000 zł jest słuszne i zasadne.

Sporządziła:
Anna Bednarska