Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.105.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Systemu ldentyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wzorów papierów firmowych stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.12.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.105.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Systemu ldentyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wzorów papierów firmowych stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.105.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Systemu ldentyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wzorów papierów firmowych stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W §3 usuwa się pkt. 6-13;

  2. W §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Zasady redagowania pism, o których mowa w §4 ust.1, regulowane są odrębnym zarządzeniem w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”;

  3. Załącznik nr 1 zostaje zastąpiony nowym, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z zaistniałą potrzebą dostosowania rozwiązań typograficznych przewidywanych przez System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do wymagań komórek organizacyjnych Urzędu, zasadnym jest wprowadzenie proponowanych zmian.

Zmiany wynikają z potrzeby zintegrowania wytycznych Systemu Identyfikacji Wizualnej z odrębnym zarządzeniem w sprawie czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, oraz dotyczą sytuacji, gdy stosowanie zalecanej w Systemie Identyfikacji Wizualnej typografii powodowałoby utrudnienia w wymianie dokumentów edytowalnych pomiędzy urzędem a podmiotami zewnętrznymi, w edycji dokumentów elektronicznych oraz innych uzasadnionych przypadkach.

Sporządził:
Tomasz Tarnowski