Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2.1. Zestawienie wyłonionego w konkursie podmiotu, numeru zadania oraz określenie wysokości dotacji celowej na zadanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Niniejsze Zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.8.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru oferty uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, jak również doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawioną ofertę, jak zgodność oferty z opisem zadania czy kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadania, kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie je realizował, wysokości środków własnych i publicznych przeznaczonych na zadanie, rzetelności wykonania zadania oraz terminowości rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak