Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane zarządzeniem w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie w zakresie dokonywania zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem:

  1. tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników i planu wydatków zwiększających odsetki od przeterminowanych płatności. W celu dokonania ich zmiany niezbędna jest wcześniejsza akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,

  2. zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami, które są finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach za pośrednictwem Portalu Finansowo – Budżetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb oraz w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty podpisania zarządzenia w celu jego terminowego przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Wykonywanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt 2 Uchwały XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami i rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.