Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2021 r.


w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz 1378) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania „Zasady stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie „Regulamin pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji, a także kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i ma zastosowanie  do postępowań wszczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

  1. Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 120.69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 grudnia 2020 r.
  2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.6.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 7 stycznia 2021 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia.
Ze względu na obszerność dokumentu jego aktualizacja jest dokonywana poprzez uchylenie poprzedniej wersji.
Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.