Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 150 ust. 1 – 6 i art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz.1378, z 2021 r. poz. 4) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gryfino, jako załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których są zorganizowane oddziały przedszkolne.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz.1378, z 2021 r. poz. 4) organ prowadzący przedszkole publiczne oraz szkołę podstawową, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, może określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka. W celu usprawnienia procesu postępowania rekrutacyjnego, które będzie prowadzone przy użyciu systemu komputerowego, określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

Sporządziła:
Marta Karpicka