Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewódzkiego Komisarza Spisowego nr pisma USSZC-WE.3030.05.01.2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (NSP 2021) – 37 007,00 zł.

 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania związane z administracją publiczną – 1 050,00 zł,

  2. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania związane z oświatą i wychowaniem – 300,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie dodatkowych środków na podatek VAT. W związku z zakończeniem roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, należy dokonać korekty rocznej zgodnie z art. 90 z uwzględnieniem proporcji. Po ustaleniu wskaźnika obliczonego na podstawie obrotu osiągniętego w 2020 roku od wydatków poniesionych na inwestycję pn.: „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”, należy dokonać korekty podatku VAT naliczonego o kwotę 84 145,00 zł; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 32 645,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania z zakresu utrzymania obiektów sportowych – 28 500,00 zł,

  5. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w sprawie wydatków z zakresu usług remontowych – 100 000,00 zł.