Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania  i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji

  2. Barbara Stachoń – Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji

  3. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji

  4. Marek Sanecki – Gryfiński Klub Sportowy „Delf” – Członek Komisji

  5. Tadeusz Szpura – Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” – Członek Komisji

  6. Lesław Duma – Klub Sportowy „Energetyk” – Członek Komisji

§ 2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków złożonych o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. Komisja działa w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy powołać Komisję, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził
Daniel Pietras